Kauno rajono savivaldybės administracijos darbuotojų žinių ir įgūdžių ugdymas

Projekto pavadinimas

Kauno rajono savivaldybės administracijos darbuotojų žinių ir įgūdžių ugdymas

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Bendrasis projekto „Kauno rajono savivaldybės administracijos darbuotojų žinių ir įgūdžių ugdymas“ tikslas – didinti savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikaciją, ugdyti pagrindinius įgūdžius, kurie leistų gerinti darbo efektyvumą ir tuo pačiu didinti Kauno rajono patrauklumą bei įvaizdį. Specifinis projekto tikslas – užtikrinti Kauno rajono savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų kokybę, organizuojant darbuotojams mokymus, ir atitinkančią šiandieninius reikalavimus. Projekto įgyvendinimui keliami šie uždaviniai:· surengti kompiuterinio raštingumo kursus, atitinkančius ECDL standartą;· surengti įvairaus lygio anglų kalbos kursus, suteikiančius darbuotojams būtinas anglų kalbos žinias;· surengti Viešųjų pirkimų įstatymo detalaus išaiškinimo mokymus;· suteikti tarnybinės etikos principus darbuotojams; Įgyvendinus projektą, bus pasiekti tokie rezultatai:· pagerės savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų kokybė;· padidės darbo efektyvumas Kauno savivaldybės administracijoje. 

Projekto aprašymas:

Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, vienas svarbiausių reikalavimų tampa administraciniai gebėjimai. Todėl Lietuvoje siekiama sukurti modernią valstybės bei savivaldybių valdymo sistemą, atitinkančią Europos Sąjungos šalims keliamus reikalavimus. Sistemos tikslas – užtikrinti Lietuvos gyventojo teisę kuo paprasčiau ir operatyviau įgyvendinti jam priklausančias teises, patenkinti teisėtus interesus, gauti kokybiškas viešąsias paslaugas. Tam būtina ne tik parengti ir atrinkti reikiamos kvalifikacijos ir atitinkamų sugebėjimų asmenis valstybės ir savivaldybių reikalams tvarkyti, visai visuomenei svarbių paslaugų teikimui ir efektyviam valdymo aparato funkcionavimui, bet ir skirti pakankamai dėmesio valdžios institucijų darbuotojų tolimesniam kvalifikacijos kėlimui, nuolatiniam žinių atnaujinimui, kadangi, keičiantis visuomenei, vystantis šalies ūkiui, kinta reikalavimai valdžios institucijoms. Atsiranda poreikis, kad viešojo administravimo struktūros būtų veiksmingos ir gebėtų suderinti stabilumo poreikį su kaitos būtinybe. Šiame kontekste valstybės ir savivaldos institucijų darbuotojų mokymas tampa kiekvienos organizacijos vidinės kultūros dalimi, kuri padeda jai aktyviai reaguoti į pokyčius, neatitrūkti nuo visuomenės. Kauno raj. savivaldybės administracija taip pat neturi likti nuošalyje, bet ir prisidėti kuriant modernią valstybės ir savivaldybių valdymo sistemą. Tačiau daugumos administracijoje dirbančių darbuotojų kvalifikacija bei įgūdžiai nevisiškai atitinka šiuolaikinius reikalavimus. Specialistams stinga tiek vadybinių, teisinių, tiek bendrųjų žinių – prastas užsienio kalbų mokėjimas, nepakankamas gebėjimo naudotis informacinėmis technologijomis lygis. Tokią situaciją sąlygojo nemažai veiksnių: apie pusę administracijos darbuotojų sudaro vyresni nei 40 m., išsilavinimą įgiję dar Sovietų sąjungos laikais; nebuvo pakankamai dėmesio skiriama kryptingos ir sistemingos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sistemos formavimui. To pasekoje iki šiol Kauno raj. sav. administracijos darbuotojams nebuvo rengiami seminarai ar mokymo kursai, o kaip parodė atlikta apklausa, savo iniciatyva seminaruose bent kartą per metus dalyvaudavo vos 10 proc. visų darbuotojų. Kauno raj. sav. administracijos vadovybė, siekdama išsiaiškinti darbuotojų poreikius bei kylančias problemas, susijusias su darbu, atliko apklausą. Tyrime dalyvavo 173 darbuotojai. Pagal apklausos duomenis tik 10 proc. visų savivaldybės darbuotojų bent kartą per metus yra dalyvavę seminaruose, mokymo kursuose ar konferencijose. Tuo tarpu net 82 proc. darbuotojų teigė, jog esant galimybei dalyvautų tokiuose renginiuose. Nurodydami didžiausias kliūtis, trukdančias dalyvauti tokio pobūdžio renginiuose, darbuotojų atsakymai pasiskirstė taip:· Atstumas – 56 proc.· Nepatogus renginių laikas – 40 proc.· Laiko stoka – 47 proc.· Mokymų kaina – 60 proc. Įvertindami savo žinias ir įgūdžius darbuotojai nurodė, jog reikia tokių mokymo kursų ir programų: 70 proc. apklaustųjų teigė, kad jiems aktualiausi kompiuterinio raštingumo ir anglų kalbos kursai, apie 50 proc. nurodė, jog reikėtų nuodugniau susipažinti su Viešųjų pirkimų įstatymu, 30 proc. apklaustųjų norėtų gilinti žinias ir ES Struktūrinių fondų teikiamos paramos, ir elektroninės valdžios, ir buhalterinės apskaitos klausimais. Įvertinus gautus apklausos duomenis, tikslinga seminarus bei kursus organizuoti Kauno raj. sav. administracijos patalpose, esančiose Savanorių pr. 371, Kaune, darbo metu, neilginant darbuotojų darbo laiko. Atsižvelgiant į darbuotojų poreikius, planuojama surengti anglų kalbos, kompiuterinio raštingumo bei Viešųjų pirkimų įstatymo mokymo kursus ir tobulinimosi seminarus. Kadangi darbuotojams reikalingos ne tik žinios ir įgūdžiai, papildomai planuojamas tarnybinės etikos seminarų ciklas, siekiant ugdyti darbuotojų etines savybes, reikalingas bendraujant su gyventojais. 

Projektas įgyvendinamas pagal 2004–2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų prioriteto priemonę „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimo prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“.

Įgyvendinimo laikotarpis

2006 – 2007 m.

Projekto vertė

129.696,18 Lt

Skirta parama

90.787,70 Lt.

Savivaldybės lėšos

38.908,48 Lt

Kontaktinis asmuo

Ekonomikos skyriaus vedėjas Artūras Pupalė tel. 8 37 30 55 42