Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano parengimas

Projekto pavadinimas

Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano parengimas

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Parengti Kauno rajono savivaldybės teritorijos planavimo dokumentą; parengti dokumentaciją, kuri sukurs pagrindą darniai plėtrai.  Projekto tikslų pasiekimui keliamas uždavinys - parengti Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, pagal reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir Savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimo taisyklėse, iki parengto bendrojo plano patikrinimo valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje stadijos, kuri baigiasi teritorijų planavimo priežiūrą atliekančios institucijos teigiama išvada dėl bendrojo plano sprendinių tvirtinimo tikslingumo.

Projekto aprašymas:

Pagal Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo priemonių planą (patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 1568) Lietuvos Respublikos savivaldybės yra įpareigotos per 2003-2008 metus parengti savivaldybių teritorijų bendruosius planus, kurie sudarys savivaldybių teritorijų darnaus vystimosi pagrindą, nustatys savivaldybių teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygas. Rengiamu bendruoju planu buvo siekiama išskirti svarbiausias Kauno rajono savivaldybės teritorijos vystymo kryptis. Šiuo metu bendrasis planas jau parengtas.

Projektas įgyvendinamas pagal 2004–2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų prioriteto priemonę „Programos viešumas ir vertinimas“.

Įgyvendinimo laikotarpis

2006 – 2008 m.

Projekto vertė

2 330 tūkst. Lt

Skirta parama

829,7 tūkst. Lt

Savivaldybės lėšos

1 500,3 tūkst. Lt

Kontaktinis asmuo

Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas Marius Torrau tel.8 37 305579