Sumanus valdymas viešajame sektoriuje per tvarią regioninę plėtrą

Projekto pavadinimas

Sumanus valdymas viešajame sektoriuje per tvarią regioninę plėtrą

Projekto aprašymas

Projekto vykdytojas: Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija

Projekto partneriai: Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras; Ignalinos rajono savivaldybės administracija; Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla; Molėtų rajono savivaldybės administracija; Utenos rajono savivaldybės administracija; Utenos socialinės globos namai, Kauno rajono savivaldybės administracija, VšĮ Marijampolės kolegija, Asker Naeringsrad, Fleksibel utdanning Norge 

Projekto tikslas:

Pagrindinis projekto tikslas – Plėtoti sumanųjį valdymą vešiajame sektoriuje, perteikiant Norvegijos partnerio žinias ir gerąją patirtį ir įgalinant regioninę tvarią plėtrą. Taip siekiama prisidėti prie regioninės politikos tikslų, regioninės plėtros įgyvendinimo pasinaudojant Norvegijos Karalystės gerąja patirtimi, žiniomis ir jas adaptuojant Lietuvos Respublikos savivaldybių institucijose bei įstaigose.

Projekto uždaviniai: 1. Tobulinti sumanaus valdymo vešiajame sektoriuje kompetencijas, perteikiant Norvegijos partnerio gerąją patirtį ir skatinant mokymąsi visą gyvenimą; 2. Stiprinti sumanaus valdymo administracinius ir viešuosius gebėjimus, įgalinant regioninę tvarią plėtrą; 3. Įgalinti regioninę tvarią plėtrą, plėtojant ir diegiant inovatyvias antikorupcines priemones vietos ir regionų lygiu. Uždaviniams įgyvendinti numatoma parengti sumanaus valdymo viešajame sektoriuje kompetencijų tobulinimosi programą bei kursus, juos adaptuojant virtualioje mokymosi aplinkoje (VMA). Surengti sumanaus valdymo viešajame sektoriuje kompetencijų tobulinimosi seminarus, kurie užtikrins efektyvų žinių ir gerosios Norvegijos Karalystės patirties įsisavinimą ir gebėjimą panaudoti praktinėje veikloje. Numatoma parengti sumanaus valdymo administracinių ir viešųjų gebėjimų tobulinimosi programas bei kursus virtualioje mokymosi aplinkoje. Antikorupcinių priemonių virsmo tvarios plėtros veiksniais interaktyvi sistema kuriama siekiant apibendrinti antikorupcines priemones. Projekto rezultate bus suorganizuoti 2 Lietuvos atstovų vizitai Norvegijos Karalystėje, 2 Norvegijos atstovų vizitai Lietuvoje, sukurta virtuali mokymosi aplinka, kurioje patalpintos 2 programos su 7 kursai, suorganizuoti mokymai ir konferencijos, kurios įtrauks 411 dalyvių, suorganizuoti 4 renginiai Lietuvoje ir Norvegijoje, išleista 1 metodinė priemonė ir Vadovas, sukurta antikuropcinė sistema ir suorganizuota 1 konferencija.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 8 mėnesiai.

Projektas finansuojamas pagal 2009–2014 m. Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo programą LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“.

Įgyvendinimo laikotarpis

2015 - 2016 m.

Projekto vertė

147.365,57Eur (Kauno rajono savivaldybei tenkanti nauda 13.396,87 Eur)

Skirta parama

117.745,09 Eur

Savivaldybės lėšos

0,00 Eur

Kontaktinis asmuo

Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija