Vaikų dienos centro įkūrimas Vilkijos apylinkių seniūnijoje

Projekto pavadinimas

Vaikų dienos centro įkūrimas Vilkijos apylinkių seniūnijoje

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Plėsti socialinių paslaugų infrastruktūrą Kauno rajone, didinant rizikos grupės vaikų gerovę.

Projekto aprašymas:

Plečiant socialinių paslaugų infrastruktūrą Kauno rajone, planuojama įkurti Dienos centrą rizikos grupės vaikams Vilkijos apylinkių seniūnijoje.

Šiuo metu projektas įgyvendinamas sėkmingai.
Baigiami patalpų remonto darbai, įsigyti baldai ir montuojama įranga. Netrukus bus pradėto veiklos įrangos, kompiuterinės technikos, Šeimos įgalinimo paslaugų pirkimų procedūros.
Projekto partneris Vilkijos gimnazija šiuo metu ruošia dokumentus reikalingus Vaikų dienos centro veiklai vykdyti..

Dienos centre bus teikiamos šios paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, pagal galimybes – psichologinės konsultacijos, nemokamas vaikų maitinimas, pagal galimybes – materialinė parama, vaikų socialinių įgūdžių ugdymas (tinkamų bendravimo ir konfliktų bei stresinių situacijų valdymo, sprendimo įgūdžių formavimas; atsakomybės už savo gyvenimą didinimas ir kt.), pagalba ruošiant pamokas ir mokymo(si) problemų sprendimas; socialiai reikšmingo laisvalaikio ir užimtumo organizavimas, pagal galimybes – vasaros poilsio (stovyklų) organizavimas; saugios aplinkos vaikų žaidimui, augimui, vystymuisi suteikimas; pagalba šeimoms bei šeimos įgalinimo paslauga (pvz., ieškant darbo, sutvarkant būtinas pažymas ir kt. dokumentus; organizuojami užsiėmimai, paskaitos, renginiai tėvams ir kt. šeimoms nariams); kitos paslaugos.

Įkūrus Dienos centrą, įgyvendinus projekto tikslus ir uždavinius mažinti vaikų socialinę atskirtį, gerinant jų gyvenimo kokybę, vaikams bus pasiūlytos po pamokinės veiklos alternatyvos, centro darbuotojai sieks tinkamai paruošti vaikus savarankiškam gyvenimui, užtikrinant teigiamą socializaciją ir integraciją į visuomenę, padės jiems įgyti teigiamą socialinį vaidmenį, tapti ir išlikti socialiai priimtinais ir aktyviais bendruomenės ir visuomenės nariais, įtraukiant į šią veiklą vaikų šeimas bei bendruomenę, skatinant vietos bendruomenių iniciatyvas ir savipagalbos mechanizmus, stiprinant specialistų, dirbančių su rizikos grupės vaikais profesines kompetencijas.

Vaikų dienos centre bus organizuojami edukaciniai lavinamieji grupiniai užsiėmimai, įvairūs renginiai, išvykos, specialistų užsiėmimai, teikiamos individualios konsultacijos, vykdoma kt. veikla, skirta formuoti ir stiprinti vaikų bei jų šeimos narių gyvenimiškus įgūdžius, stiprinti pasitikėjimą savimi ir savigarbą, paruošti savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

Projektas finansuojamas pagal 2009–2014 m. Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo programą LT05 „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“.

Įgyvendinimo laikotarpis

2014 - 2016 m.

Projekto vertė

240 961,99 EUR (831 993,57 Lt)

Skirta parama

216 865,79 EUR (748 794,21 Lt)

Savivaldybės lėšos

24 096,20 EUR (83 199,36 Lt)

Kontaktinis asmuo

Ekonomikos skyriaus vedėjas Artūras Pupalė tel. 837 35 55 42