Vykdomi projektai

2014-2020 m. ES ir kitų fondų lėšomis bendrai finansuoti projektai

Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimas Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje

Kauno LEZ infrastruktūros plėtra

Lietaus nuotekų tinklų įrengimas Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje

Kauno laisvosios ekonominės zonos rinkodaros veiklų įgyvendinimas

Kauno r. Raudondvario Anelės ir Augustino Kriauzų mokyklos-darželio infrastruktūros modernizavimas

Kauno r. Raudondvario Kriauzų mokyklos-darželio atnaujinimas

Kauno r. Zapyškio pagrindinės mokyklos pastato, esančio Šviesos g. 16 Kluoniškių k., infrastruktūros modernizavimas

Kauno r. Lapių lopšelio- darželio infrastruktūros modernizavimas

Kauno r. Raudondvario gimnazijos sporto infrastruktūros atnaujinimas

Kauno r. Babtų gimnazijos infrastruktūros atnaujinimas

Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos sporto infrastruktūros atnaujinimas

Kauno r. Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos sporto infrastruktūros atnaujinimas

Šlienavos pagrindinės mokyklos Kauno r. sav. rekonstravimas

Viešosios erdvės bei infrastruktūros įrengimas Šlienavos kaime

Kauno r. Ramučių kultūros centro atnaujinimas

Gatvių apšvietimo infrastruktūros modernizavimas Kauno r. savivaldybėje

Kraštovaizdžio tvarkymas Kauno rajono savivaldybėje

Kauno miesto ir rajono savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra

Gyvenimas prie upių: turizmo produktų kūrimas, remiantis ankstesne ir dabartine Baltijos šalių istorija

Pagrindinių Garliavos miesto viešųjų erdvių kompleksiškas sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenei ir verslui

Kauno rajono Vilkijos miesto atnaujinimas

Dviračių-pėsčiųjų tako įrengimas Marmos g. Vilkijos mieste

Garliavos miesto gatvių rekonstrukcija (II etapas)

Socialinio būsto fondo plėtra Kauno rajono savivaldybėje, įsigyjant socialinius būstus

Garliavos miesto vietos plėtros strategijos iki 2020 m. įgyvendinimo administravimas

Socialinę atskirtį patiriančių gyventojų informavimo apie prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas gerinimas Garliavos mieste

Socialinę atskirtį patiriančių gyventojų ir darbuotojų dirbančių su socialinės rizikos šeimomis kompetencijų tobulinimas

Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kauno rajono savivaldybėje

Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią, Kauno rajono savivaldybėje

Išmanūs ir besimokantys Kauno rajono vaikai

Kauno r. Piliuonos gimnazijos  modernizavimas

Kauno r. Piliuonos kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir pritaikymas aktyvaus laisvalaikio ir kultūrinei veiklai

Viešosios erdvės atnaujinimas prie Kauno r. Piliuonos gimnazijos

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Kauno rajone (2014-2020 m. I etapas)

Potvynių rizikos valdymas Radikių kaime, Kauno rajono savivaldybėje

Įvairūs įstaigų projektai:

Viešosios įstaigos Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centras sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas, modernizuojant įstaigos infrastruktūrą

Kauno rajono bendruomeniniai šeimos namai

Kauno marių ir Nemuno kilpų turizmo e. rinkodara

Nemuno kelias

Gynybinio ir gamtos paveldo keliai

Būkime piliečiai – Kauno rajono jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo mokykla

Integralios pagalbos į namus teikimas Kauno rajone 

Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Kauno rajone

Socialinės rizikos asmenų integracijos į visuomenę paslaugų infrastruktūros plėtra

Bendrojo ugdymo mokyklų modernizavimas ir šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas (Šlienavos pagrindinės mokyklos modernizavimas)

Bendruomeninių paslaugų plėtra Zapyškio seniūnijoje

Fizinio aktyvumo skatinimas Kauno r. bendruomenėje

VIII klasės mokinių matematikos gebėjimų ugdymas taikant integruotas užduotis

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Kuriame bendruomenę

Veikli bendruomenė-pažanga mokyklose

Vaikų ir paauglių socialinės adaptacijos bei integracijos didinimas popamokinių užsiėmimų metu

Kai idėjos virsta realybe:Garliavos m. bendruomenės aktyvinimasir stirpinimas, mažinant socialinę atskirtį

Gyventojų skatinimas išmaniai naudojantis internetu atnaujintoje viešosos interneto prieigos infrastruktūroje

Atskirtį patiriančių Garliavos m. bendruomenės narių socialinė integracija teikiant sociokultūrines dainavimo paslaugas

Atskirtį patiriančių Garliavos m. bendruomenės narių socialinė integracija teikiant sociokultūrines socialinės dramos paslaugas

Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams kokybės didinimas ir prieinamumo plėtra

Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kauno r. savivaldybėje

Tiesiogiai stebimo gydymo kurso sergančių Kauno r. gyventojų tęstinio gydymo užtikrinimas

Sveiki ir aktyvūs Kauno rajono vaikai

 

Tarptautinis bendradarbiavimas

IMPEET: inovatyvūs metodai paauglių verslumo įgūdžių ugdymui

Patyčios elektroninėje erdvėje

Pagalba aplinkiniams. Būk draugiškas

Sužinok, pažink, bendrauk

Vienijanti meno galia

Žemos kvalifikacijos suaugusiųjų integracijos didinimas gerinant matematinius įgūdžius

Mes sveikesni-mes išmanesni

Jaunimas ant paveldo kelio

Išmanusis matematikos mokytojas

 

Kiti

Kauno rajono Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos modernizavimas

Švietimo, sporto, laisvalaikio ir sveikatingumo paslaugų prieinamumo didinimas Kauno r. savivaldybėje viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu

Kaunas – Europos kultūros sostinė