Šiaurės ir Baltijos jūros regionų jungties (NSB CoRe)

Projekto pavadinimas

Šiaurės ir Baltijos jūros regionų jungties (NSB CoRe)

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Gerinti krovinių ir keleivių transportavimo sistemą Rytinėje Baltijos jūros regiono dalyje.

Projekto aprašymas:

Pagrindinis dėmesys skiriamas planavimo dokumentams ir sprendiniams, reikalingiems sėkmingam ir optimaliam europinės geležinkelio vėžės „Rail Baltica“ panaudojimui. Šiuo tikslu į projekto įgyvendinimą įtraukta net 16 partnerių ir 40 asocijuotų partnerių. Vienas iš projekto rezultatų – jungties tarp Kauno viešojo logistikos centro ir Kauno laisvosios ekonominės zonos specialiojo plano parengimas. Įgyvendinant projektą atliekamas tyrimas dėl krovinių srautų nukreipimo nuo kelių transporto į geležinkelių transportą siekiant optimizuoti TEN-T koridoriaus Šiaurės jūra – Baltijos jūra veiklą. Bus parengtas bendradarbiavimo modelis tarp Kauno logistikos centro ir Kauno LEZ bei krovinių vežimo perkėlimo iš kelių transporto į geležinkelių transportą modelis. Tai skatins vežti krovinius geležinkeliais, kaip ekologiškesne transporto priemone.

Projektas finansuojamas Interreg Baltic Sea Region programos lėšomis.

Įgyvendinimo laikotarpis

2016 – 2019 m.

Projekto vertė

3 307 648,45 EUR

Skirta parama

2 602 097,88 EUR (Savivaldybei tenkanti paramos dalis 120 000 Eur)

Savivaldybės lėšos

18 000 EUR

Kontaktinis asmuo

Projekto vadovė - Ekonomikos skyriaus vedėjo pavaduotoja (investicijoms) Gražina Čepulienė tel. (8 37) 30 55 52